Vedtekter

Vedtekter for Norsk Unitarforbund

Vedtatt på årsmøtet 20. april 2005. Revidert 20. april 2009.

1. Navn

Samfunnets navn er Norsk Unitarforbund. Samfunnets geografiske virkeområde er hele Norge.

2. Organisasjonsform

Norsk Unitarforbund er et registrert trossamfunn, organisert etter reglene i Lov om Trudomssamfunn.

3. Formål og medlemskap

Samfunnets formål er å fremme medlemmenes rett og mulighet til å utøve og utvikle sine livssyn. Samfunnets kjerneverdier er:

  • Fri og ansvarlig søking etter sannhet
  • Enkeltmenneskets verdi og verdighet
  • Rettferdighet, rimelighet og medfølelse i alle menneskelige relasjoner
  • Aksept av andre og fremme av åndelig vekst i fellesskap
  • Respekt for at alt er forbundet og del av samme virkelighet, selv om vi ofte oppfatter den forskjellig

Enhver som ønsker å støtte samfunnets formål, kan melde seg inn medlem av samfunnet. I tillegg kan norske statsborgere bli medlemmer på de måter som beskrives i Lov om Trudomssamfunn. Innmelding skal skje skriftlig (på papir eller elektronisk).

4. Medlemsforhold

Medlemmene betaler en årlig kontingent, som fastsettes av medlemsmøtet. Styret kan, etter individuell vurdering, innvilge helt eller delvis kontingentfritak. Stemmerett på medlemsmøtet oppnås først etter et helt års uavbrutt medlemskap, og forutsetter at medlemmet ikke skylder kontingent. Kun myndige medlemmer har stemmerett. Stemmerett ved spørsmål om samfunnets oppløsning krever 3 års uavbrutt medlemskap.

5. Ledelse

Samfunnets øverste myndighet er medlemsmøtet, som innkalles og avholdes etter reglene nedenfor. Den daglige ledelse forestås av et styre på 3-5 medlemmer. Antall og funksjonstid fastsettes av medlemsmøtet, som også foretar valget. Hvis antallet styremedlemmer er 3 eller 4, skal årsmøtet også velge 1-2 varamedlemmer. Styret bestemmer selv sin forretningsorden og interne arbeidsdeling, såfremt dette ikke er bestemt av årsmøtet. Styret skal føre protokoll over sine møter og forhandlinger. Møtene skal skje der hvor styret selv finner det mest økonomisk og praktisk. Styret står for all daglig ledelse. Det disponerer samfunents bankkonti og kontante midler, og kan inngå forpliktelser på samfunnets vegne så lenge disse har naturlig sammenheng med det vedtektsbestemte formålet. Styret har ansvar for at det innkalles minst ett ordinært medlemsøte hvert år, innen utgangen av jun måned. Innkalling skjer med minst 21 dagers frist, med post eller epost, og ved oppslag på samfunnets elektroniske meldingstavler. Dagsordenen på det ordinære medlemsmøtet skal omfatte følgende punkter:
a) Valg av møteleder og referent.
b) Fremleggelse av årsberetning, regnskap og budsjett til gjennomgang og godkjennelse.
c) Fastsettelse av medlemskontingent.
d) Behandling av innkomne forslag.
e) Valg av styremedlemmer og revisorer
f) Eventuelt.
Ekstraordinært medlemsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller når 20 % (dog minst 20) av medlemmene krever det. Innkalling skal skje på samme måte som til ordinært medlemsmøte. Avstemninger på medlemsmøter avgjøres ved alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall. Personvalg skjer skriftlig.

6. Oppløsning

Oppløsning av samfunnet kan bare besluttes af to medlemsmøter, som skal avholdes med minst én måneds mellemrom. Vedtak om oppløsning må fattes med minst 3/4 flertall. Avstemningen skal være skriftlig. Det medlemsmøtet som treffer endelig beslutning om oppløsning, velger et avviklingsstyre på 3 medlemmer som skal forestå det praktiske med oppløsningen. Møtet fatter også endelig vedtak om hvordan samfunnets midler skal anvendes, i tråd med stiftelseslovens kapittel 6. Like med oppløsning skal regnes endringer i samfunnets formålsparagraf som er så vidtgående at det i realiteten er snakk om en avvikling.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s